Jitsu edge server ver beta / 2022-09-12T11:35:39.000000Z. Configure Jitsu