Jitsu edge server ver beta / 2022-07-04T10:16:06.000000Z. Configure Jitsu