Jitsu edge server ver beta / 2022-08-10T12:08:13.000000Z. Configure Jitsu